ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ (Demo Version)เข้าสู่ระบบจัดการ ครูที่ปรึกษาชุมนุม