รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อชุมนุมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 เคมีเพื่อการศึกษาต่อ
สถานที่เรียน : 456
หมายเหตุ : เฉพาะ TEP
- - - - - - 25 1
2 เคมีเพื่อการศึกษาต่อ
สถานที่เรียน : 456
หมายเหตุ : เฉพาะ TEP
- - - - - - 25 0
3 ชีววิทยาเพื่อการศึกษาต่อ
สถานที่เรียน : 123
หมายเหตุ : เฉพาะ TEP
- - - - - - 25 0
4 ชีววิทยาเพื่อการศึกษาต่อ
สถานที่เรียน : 123
หมายเหตุ : เฉพาะ TEP
- - - - - - 25 0
5 ฟิสิกส์เพื่อการศึกษาต่อ
สถานที่เรียน : 134
- - - - - - 20 0
6 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
สถานที่เรียน : 433
หมายเหตุ : เฉพาะ TEP
- - - - - - 30 0
7 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
สถานที่เรียน : 433
หมายเหตุ : เฉพาะ TEP
1.นางเปรมปรีดิ์ ตุลย์วัฒนางกูร
- - - - - 30 0
8 สังคมศึกษาเพื่อการศึกษาต่อ
สถานที่เรียน : 333
หมายเหตุ : เฉพาะ TEP
- - - - - - 25 0
9 สังคมศึกษาเพื่อการศึกษาต่อ
สถานที่เรียน : 333
หมายเหตุ : เฉพาะ TEP
- - - - - - 25 0