รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 11รด
สถานที่เรียน : ซ่อง
- 10 1
2 E-sport
สถานที่เรียน : สนาม
1.รักสอน โรงเรียน
5 1
3 การละเล่นพื้นบ้าน
สถานที่เรียน : 222
1.ครูที่ 2
- 5 0
4 คอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : 653
- 5 0
5 งานช่าง
สถานที่เรียน : 324
- 5 0
6 ดนตรี
สถานที่เรียน : 433
1.ครูที่ 1
- 5 0
7 ดูหนัง
สถานที่เรียน : 675
- 5 0
8 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : 456
- - 5 0
9 แบดมินตัน
สถานที่เรียน : 326
- - 5 0
10 ปลูกต้นไม้
สถานที่เรียน : 124
1.ครูที่ 3
5 0
11 พระพุทธ
สถานที่เรียน : 111
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 5 0
12 ฟุตบอล
สถานที่เรียน : 333
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.ครูที่ 4
- - - 5 0
13 ภาษาจีน
สถานที่เรียน : 897
- - - 5 0
14 วาดภาพ
สถานที่เรียน : 123
- - 5 0
15 วิทย์
สถานที่เรียน : 543
- - 5 0
16 เสริมสวย
สถานที่เรียน : 768
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 5 0
17 หุ่นยนต์
สถานที่เรียน : 437
- - - - 5 0