รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อชุมนุมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 ชุมนุม ที่ 1
สถานที่เรียน : 433
1.นายทดสอบ ระบบนะครับ
- 30 1
2 ชุมนุม ที่ 2
สถานที่เรียน : 456
- - 25 0
3 ชุมนุม ที่ 3
สถานที่เรียน : 123
- - 25 0
4 ชุมนุม ที่ 4
สถานที่เรียน : 333
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 25 0
5 ชุมนุม ที่ 5
สถานที่เรียน : 543
- - 25 0
6 ทดสอบ
สถานที่เรียน : รอแจ้ง
1.ครูเพิ่มผล ประสิทธิผล
- - - - - 25 0
7 ภาษาอังกฤษกับ Netflix
สถานที่เรียน : English Lab 221
1.ครูเพิ่มผล ประสิทธิผล
- 25 1